Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds Navicula BVBA, met vaste vertegenwoordiger Koenraad Vanhoutte, met zetel te Belgium, B 9080 Lochristi,  Eikendreef 6, ingeschreven onder BTW BE 0830.520.829 (btw-plichtig) met betrekking tot de producten verkocht via WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  en de koper/klant, die de goederen via http://WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM / aankoopt. Elke situatie die niet wordt voorzien door deze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestellingen via WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro, Britse Pond of Amerikaanse Dollar en gelden steeds per individueel product.

EU Wetgeving inzake geoblocking: conform de wetgeving leveren wij uitsluitend onze goederen die gepaard gaan met gestipuleerde voorwaarden (vb ‘enkel voor particulieren’, etc) of in het kader van marketing acties (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, ‘gratis levering inbegrepen’, ‘gratis extra -item-‘, etc) in België, Nederland en Luxemburg. Voor andere landen wordt tijdens het bestelproces een toeslag aangerekend op basis van leveringslokatie (Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, United Kingdom) of voor alle andere landen lid van de EU, wordt de bestelling geacht opgehaald te worden op een af te spreken tijdstip op het adres van de hoofdzetel van Navicula bvba tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in voorkomend geval kan de actie/stipulatie niet van toepassing zijn. Kosten voor retourzendingen conform garantie regeling en bijkomende omwisselingsregelingen vallen altijd ten laste van de klant. Bij dezen wordt dit herhaald voor alle EU landen andere dan BENELUX.

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Historische en merkelijk verlopen acties die niet langer gelden maar als ‘mirror/ghost/copy/residual, etc ‘ rondzwerven op het internet / websites kunnen niet ingeroepen worden of beroep op gedaan worden. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, kan bij nieuwe voorraad een wijziging in prijs doorgevoerd worden. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  heeft het recht deze prijzen en aanbiedingen op elk moment te wijzigen.

Diensten waarop online ingetekend wordt, ook indien reeds online betaald, zijn altijd onder voorbehoud van telefonisch bespreken en daaropvolgende schriftelijke bevestiging. Het zijn wederzijdse overeenkomsten die via een online aanvraag tot stand komen en die altijd bevestigd dienen te worden. De aanvraag komt altijd binnen 14 dagen te vervallen met terugstorting van het betaalde bedrag, redelijkerswijze rekening houdende met verwerkingstijden. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de klant enerzijds en Navicula BVBA anderzijds conform geldende voorwaarden. Zie ook algemene voorwaarden Navicula bvba op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Alle E-books zijn pdf documenten die gelezen kunnen worden via standaard software om pdf’s te lezen. De documenten zijn downloadbaar zodra het aankoopproces is afgerond tenzij anders vermeld op de website. De inhoud van deze e-books zijn auteursrechterlijk beschermd. Zie aldaar.

Indien de bestelde en/of geleverde producten niet aan de verwachtingen van de koper voldoen beschikt de koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  via het e-mailadres KOEN.VANHOUTTE@USA.NET mee te delen dat hij/zij van de aankoop afziet. Dit geldt voor ‘hardware’ producten.

Voor e-books en andere downloadbare producten, geldt als volgt, zoals de EU-wet het voorschrijft, kan dit enkel indien het product (nog niet gedownload is. Indien het product nog niet gedownload is en de klant stelt WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  binnen 14 dagen na aankoop ervan op de hoogte van de aankoop te willen afzien, zal de aankoop terugbetaald worden, minus een administratieve kost van €0,25.

Alle vragen met betrekking tot de WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  kunnen gericht worden aan KOEN.VANHOUTTE@USA.NET en zullen in de mate van het mogelijke via e-mail beantwoord worden binnen 14 dagen, tenzij ik, Koenraad Vanhoutte, als vaste vertegenwoordiger van Navicula BVBA, zonder internetverbinding in het buitenland zit of tijdens een jaarlijks verlof. In voorkomend geval zal u daarvan op de hoogte gesteld worden.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken ga je ermee akkoord alle gangbare wetten en regels te volgen die gelden in België (land van WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM) alsook deze in uw land van residentie (bezoeker/aankoper), alsook het comment systeem niet te zullen spammen.

Comments die ad hominem, persoonlijke, raciale, religieuze of etnische aanvallen bevatten zijn niet toegelaten. De comments op WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  worden voortdurend gecontroleerd en elke ongepaste comment zal verwijderd worden. Mocht u een ongepaste comment ontdekken laat ons dan zeker iets weten op KOEN.VANHOUTTE@USA.NET

Alle toestellen aangeboden via deze website of op andere outlets (beurzen, winkels, etc) zijn uitsluitend bestemd voor hun geijkte gebruik, zoals vermeld in de handleiding.  Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn.
De specificaties van het apparaat mogen niet worden gewijzigd.
Kleding, speelgoed, vissen, etc en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan
aangegeven.
~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn
het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing en algemene richtlijnen inzake veilig gebruik van apparatuur (elektrische of andere) in en om water!

Electriciteit en water. Neem enkel electriciteit van op een beveiligd net conform het AREI. Plaats geen haspels, stekker connectoren of ander verbinding die niet IP68 binnen de veiligheidszone rondom de zwempartij (>3 meter, cf AREI). Gebruik het aansluitsnoer niet om toestellen te dragen of verrijden. Trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos. Het snoer mag niet over scherpe randen worden getrokken of onder deuren of anderzijds beklemd raken. Vermijd zoveel mogelijk dat u met de stofzuiger over het snoer gaat. Het aansluitsnoer, de stekker en de
contactdoos kunnen beschadigd raken, met alle risico’s van dien. U mag elektrische apparatuur dan beslist niet gebruiken. Bij visuele vaststelling van vermoedelijke schade aan een elektrische kabel of connector mag deze onder geen beding gebruikt worden. Herstellingen van kabel met duct tape of andere zijn absoluut ontoelaatbaar.

Garantie

Op alle toestellen en producten, behoudens virtuele producten, gelden de in België geldende wettelijke bepalingen.

Met name, elektrische toestellen hebben 2 jaar garantie. Bewegende onderdelen van een toestel of onderdeel heeft 1 jaar garantie bij normaal gebruik.

Breuk eigen aan slijtage door onevenredig langdurig gebruik of onoordeelkundige of overdadige mechanische belasting valt niet onder de garantie regelingen.

Waarborg/garantie geldt slechts voor zover garantiebewijzen volledig ingevuld werden en binnen de opgegeven termijn werden ingediend.

Een vergoeding via de waarborgregelingen kan nooit meer bedragen dan tot het oorspronkelijk aankoopbedrag van de goederen, exclusief transport en verzendingskosten.

Bij herstellingen of revisies van toestellen geldt als volgt. Indien een toestel of product defect of gebrekkig is dient dit binnen de vijf werkdagen schriftelijk meegedeeld te worden. De defecten of schade moeten duidelijk en ondubbelzinnig gedocumenteerd worden. Meldingen dienen geaddresseerd te worden aan Navicula BVBA Eikendreef 6 9080 Lochristi, Belgium EN via mail KOEN.VANHOUTTE @USA.NET. De klant levert de defecte of gebrekkige goederen naar een opgegeven retourpunt van koerierdienst (vb GLS, DPD) of postkantoor (vb BPOST) van waaruit het naar ons of onze diensten opgestuurd wordt. Wij voorzien een ‘pick up order’ met bijhorend verzend etiket. Dit wordt u opgestuurd via email en dient afgedrukt en duidelijk op de verpakking geplaatst te worden.

Bij schade die onder garantie valt wordt alles kosteloos voor u afgehandeld. Bij schade die niet onder de garantie regeling valt wordt een kostenraming opgemaakt en u overgemaakt. Na goedkeuring van de herstellingswerken worden deze uitgevoerd. Enkel na betaling van de gemaakte kosten, inclusief heen en retour verzendkosten, wordt het herstelde toestel opgestuurd naar het door u opgegeven adres of naar het pakket depot waar het opgehaald werd.

Een toestel waarvan de materialen overhit zijn kunnen vervormen tijdens manipulatie of heropstart van de vacuumpomp. Oververhitting van de motor tijdens werking wordt opgevangen door de thermische beveiliging die het toestel uitschakelt. Vervorming door blootstelling aan hittebronnen (verwarmingsbuizen, ketelhuizen, volle zon,…) gedurende langere tijd zonder koeling (water, schaduw, ventilatie) vallen niet onder garantie. Het is derhalve niet aangeraden een toestel langere tijd in volle zon te laten staan en dan op te starten. Eerst moet het toestel afgekoeld worden totdat dat vormvastheid van de materialen terug binnen de algemene normen valt.

Breuk of schade aan accessoires of onderdelen, die niet het centrale toestel betreffen. * Schade bij aanlevering dient zoals hierboven aangemeld te worden. Gebeurlijke ‘onzichtbare’ defecten aan accessoires vallen onder garantie gedurende 30 dagen na levering (bewijs van aflevering, ofwel factuurdatum bij gebrek aan gestaafde leveringsdatum). Tijdens die periode van in gebruik name kan men redelijkerwijs aannemien dat een ‘onzichtbaar’ gebrek duidelijk en manifest geworden zal zijn, vb een haarlijn breukje in kunststof dat zich door normaal gebruik doorgezet heeft tot visuele of effectieve breuk. Breuken na de periode van 30 dagen worden beschouwd als zijnde een gevolg van oneigenlijk gebruik, overbelasting of schade veroorzaakt door andere handelingen. Deze vallen niet onder de garantie regeling. Verlies van bouten, moeren of vijzen de losgekomen zijn binnen de garantie periode, zijn een gevolg van manipulatie, trilling, etc Indien deze zonder verdere schade aan het accessoires voorkomen kan de vervanging bestaan door de desbetreffende vijzen ter vervanging op te sturen, in plaats van een volledig stuk. Dit valt ter discretie van Navicula.

Om de garantie van eender welk type in te roepen dient altijd het defecte stuk, toestel of onderdeel eerst opgestuurd te worden naar Navicula bvba (Eikendreef 6 B9080, Lochristi, Belgium). Afwijkingen hierop vallen uitsluitend ter discretie van Navicula.

** No Cure, No Pay garantie

(*) Deze garantie geldt voor de aangekochte apparatuur – toestellen en volledige pakketten (niet partieel), niet voor individuele accessoires, wisselstukken, verbruiksgoederen, transportkosten of geleverde diensten die afzonderlijk besteld werden.

De garantie geldt bij het terugsturen van gereinigde, werkende en intacte toestellen, volledig met alle onderdelen en accessoires intact en ongeschonden inbegrepen, bij voorkeur in de oorspronkelijke doos. Onderdelen met merkelijke slijtage worden in mindering gebracht volgens prijzen opgelijst op de website.

Let wel, dit is geen inruil actie, je krijgt geen ander toestel ter vervanging, wel een terugstorting van jouw betaling.

(**) Deze garantie slaat niet op beschadiging of defect bij levering.

(***) Alle garantie regelingen, extra diensten/voordelen en andere acties zijn enkel geldig voor directe klanten van Professionele-vijverstofzuiger / Navicula bvba. We nemen geen garanties voor producten aangekocht bij derden in binnen- of buitenland over. Herstellingen aan toestellen die niet door ons aangeleverd werden zijn onderhevig aan een afzonderlijk op te maken bestek. Neem hiervoor contact op met onze dienst na verkoop.

(****) Het succes van zwembadrobots – biorobots – zwemvijver robot hangt af van hun toepassing in een onderhoudsprotocol met voorafgaande een ‘deep clean’. Bij het inzetten van een biorobot in een zwemvijver die niet eerst schoongezet was maar vol algen en slib komen alle garanties te vervallen. Reinig eerst de zwemzone!!!! Anders is de zwembadrobot een maat voor niets.

(*****) No Cure, No Pay garantie is enkel geldig bij het eigenlijk en zoals bedoeld ontworpen gebruik in zwembad, vijver, zwemvijver of schoon reservoir. Bij alternatief gebruik, zoals zware ruimingswerken na overstromingen of watersnood, geldt de wettelijke 14 dagen retourtijd en de elders vermelde markt conforme garanties. Deze bepaling is definitief en wordt als aanvaard beschouwd bij zowel online & directe bestelling van de FANGO 2000 en andere professionele onderhoudsapparatuur aangeboden door Navicula Bvba.

(******) Transport kosten bij retour. De No Cure No Pay slaat op de bestelde goederen, niet op de transport kosten van aanlevering. De retour van de goederen kan u opsturen of door ons laten ophalen na afspraak. Wij staan in voor de retour kosten.

Schade of defect bij levering valt automatisch onder onze excellente productgarantie Schade bij levering dient gedetailleerd gedocumenteerd te worden met foto’s bij aankomst. Beschadigde of defecte toestellen moeten binnen twee weken schriftelijk bij ons gemeld worden en kunnen dan teruggestuurd worden met documentatie.

Transport kosten bij retour.

De No Cure No Pay slaat op de bestelde goederen, niet op de transport kosten van aanlevering van de goederen. De retour van de goederen kan u opsturen of door ons laten ophalen na afspraak en overleg van haalbaarheid. Goederen dienen verpakt te zijn geschikt voor transport. Wij staan in voor de retour kosten indien uitgevoerd door professionele diensten (Bpost, DHL, DPD, etc). Wij vergoeden geen eigen vervoer of transport.

Audits en expertises.

Audits en expertises worden in eer en geweten uitgevoerd, naar de kennis en ervaring die in ons bedrijf beschikbaar zijn. Waar de expertise vereisten buiten onze kennis valt wordt dan ook geen advies verstrekt. Adviesen en conclusies worden door argumentatie en verifieerbare feiten onderbouwd in de mate van het redelijke en haalbare, alsook in verhouding tot de aard en karakter van de opdracht.

We bieden oplossingen gebaseerd op kennis en ervaring! Soms houdt dat in dat wij u doorverwijzen. Een typisch voorbeeld betreft visziektes, daarvoor gaan wij altijd een gespecialiseerde veearts contacteren.

Andere voorbeelden (maar niet beperkt tot) betreffen onder meer structurele problemen aan de woning of stabiliteitsproblemen van de omgeving of grond in relatie tot zwemvijver/vijver, of waar de waterpartij op enige manier mee te maken heeft. Wij kunnen wijzen op potentieel problematische of gevaarlijke situaties maar enkel tot waar wij gekwalificeerd zijn. Voor sluitende adviezen of formele keuringen (vb gas, elektra) zijn er erkende organismes, gespecialiseerde architecten, of het WTCB, om een derden audit of formele te laten uitvoeren.

Een waterpartij die dusdanig gebrekkig geconstrueerd of foutief geplaatst is dat werken eraan niet op een veilige manier kunnen uitgevoerd worden nooit verder opgevolgd. Daarvoor verwijzen we door naar een gespecialiseerde juridisch adviseur.

Daarom kan het niet aanbieden van een offerte voor verdere diensten of onderzoeken omwille van opgegeven reden (sic) nooit als tekortkoming van de uitvoering van de audit bestempeld worden. Het niet aanbieden van een offerte of andere opvolgende diensten, van welke aard dan ook, kan derhalve nooit aanleiding tot of recht op terugbetaling van een audit of andere diensten of producten geven.

 

Intellectuele eigendom

Onderstaande korte samenvatting, onverminderd alle auteursrechterlijke en intellectuele eigendomsrechten. Voor meer toelichting of de uitgebreide versie van onze voorwaarden en uitoefening van onze rechten, neem contact met ons op.

 1. Alle beeldmateriaal en teksten zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden. Deze mogen op geen enkele manier vermeerderd worden, via print, copy, of andere, en op geen enkel vorm van analoge of digitale dragers opgeladen worden.
 2. Beelden en media van derden worden met hun toestemming als dusdanig gerefereerd. Mocht het gebeuren dat er een foutieve of ontbrekende referentie is naar de oorspronkelijke auteur/rechthebbende dan vragen wij de rechthebbende ons te contacteren om dit zo snel mogelijke recht te zetten. Gelieve ons bij voorbaat hiervoor te verontschuldigen, zonder erkenning van schuld onzentwege.
 3. Voor educatieve doeleinden mogen beelden en tekstmateriaal gebruikt worden mits vermelding van de auteur: hetzij (c) Koen Vanhoutte, hetzij voor daarop vermelde auteursvermelding naar derden toe. Indien voor educatieve doeleinden meer informatie of bijkomende documentatie nuttig is kan men altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen dan zien hoe we verder samenwerken.
  1. Uitgezonderd van deze voorwaarde zijn betaalde educatieve doelstellingen, ondermeer maar niet beperkt tot Syntra Midden Vlaanderen, etc.
 4. Bij onrechtmatig gebruik van beeld- of tekstmateriaal voor commerciële doeleinden van auteursrechterlijk beschermd beeldmateriaal en/of teksten worden altijd retro-actief royalties in rekening gebracht per gebruikt beeld van een foto en per tijdseenheid van gebruik, en per 1000 woorden per tijdseenheid voor tekstmaterialen. Tijdseenheden worden aangerekend per aangevangen tijdseenheid. Elke factuurkost berekend op deze manier, wordt de facto vermeerderd met een forfaitaire dossierkost van 175 €, ex btw. Verdere kosten teneinde deze oneigenlijke situatie te rectificeren worden in rekening gebracht. Deze kan ondermeer, maar niet beperkt tot, omvatten; aangetekend schrijven, juridische bijstand, deurwaarderskosten, vertalingskosten, transportkosten, etc
 5. De auteursrechterlijke vergoeding zoals hierboven beschreven wordt opgemaakt voor alle voorbije periodes waarvan wij vaststellen dat de materialen gebruikt zijn, onverminderd onze andere en verdere intellectuele eigendomsrechten. Voor verder gebruik dient een schriftelijke overeenkomst opgemaakt te worden.
 6. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen of aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade, letsel, kwetsing en/of gevolgschade tengevolge van het oneigenlijk gebruik van onze materialen. Bij schade aan derden, ongeacht de vorm die deze schade kan aannemen, en wanneer deze negatief op ons en onze bedrijfsactiviteiten afstraalt behouden wij ons het recht voor een schadeclaim te vorderen.
 7. Tarieven
  1. Beeldmateriaal: 250 € per maand per foto (30 kalenderdagen) en per copy (vb, website, Facebook & Instagram = drie beelden)
  2. Teksten: 175 €/1000 woorden voor de periode van 3 maand (90 kalenderdagen)
  3. Vermelding van auteur dient duidelijk aanwezig te zijn (c) Koen Vanhoutte