Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds Navicula BVBA, met vaste vertegenwoordiger Koenraad Vanhoutte, met zetel te Belgium, B 9080 Lochristi,  Eikendreef 6, ingeschreven onder BTW BE 0830.520.829 (btw-plichtig) met betrekking tot de producten verkocht via WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  en de koper/klant, die de goederen via http://WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM / aankoopt. Elke situatie die niet wordt voorzien door deze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestellingen via WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro, Britse Pond of Amerikaanse Dollar en gelden steeds per individueel product.

EU Wetgeving inzake geoblocking: conform de wetgeving leveren wij uitsluitend onze goederen die gepaard gaan met gestipuleerde voorwaarden (vb ‘enkel voor particulieren’, etc) of in het kader van marketing acties (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, ‘gratis levering inbegrepen’, ‘gratis extra -item-‘, etc) in België, Nederland en Luxemburg. Voor andere landen wordt tijdens het bestelproces een toeslag aangerekend op basis van leveringslokatie (Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, United Kingdom) of voor alle andere landen lid van de EU, wordt de bestelling geacht opgehaald te worden op een af te spreken tijdstip op het adres van de hoofdzetel van Navicula bvba tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in voorkomend geval kan de actie/stipulatie niet van toepassing zijn. Kosten voor retourzendingen conform garantie regeling en bijkomende omwisselingsregelingen vallen altijd ten laste van de klant. Bij dezen wordt dit herhaald voor alle EU landen andere dan BENELUX.

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Historische en merkelijk verlopen acties die niet langer gelden maar als ‘mirror/ghost/copy/residual, etc ‘ rondzwerven op het internet / websites kunnen niet ingeroepen worden of beroep op gedaan worden. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, kan bij nieuwe voorraad een wijziging in prijs doorgevoerd worden. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  heeft het recht deze prijzen en aanbiedingen op elk moment te wijzigen.

Diensten waarop online ingetekend wordt, ook indien reeds online betaald, zijn altijd onder voorbehoud van telefonisch bespreken en daaropvolgende schriftelijke bevestiging. Het zijn wederzijdse overeenkomsten die via een online aanvraag tot stand komen en die altijd bevestigd dienen te worden. De aanvraag komt altijd binnen 14 dagen te vervallen met terugstorting van het betaalde bedrag, redelijkerswijze rekening houdende met verwerkingstijden. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de klant enerzijds en Navicula BVBA anderzijds conform geldende voorwaarden. Zie ook algemene voorwaarden Navicula bvba op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Alle E-books zijn pdf documenten die gelezen kunnen worden via standaard software om pdf’s te lezen. De documenten zijn downloadbaar zodra het aankoopproces is afgerond tenzij anders vermeld op de website. De inhoud van deze e-books zijn auteursrechterlijk beschermd. Zie aldaar.

Indien de bestelde en/of geleverde producten niet aan de verwachtingen van de koper voldoen beschikt de koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  via het e-mailadres KOEN.VANHOUTTE@USA.NET mee te delen dat hij/zij van de aankoop afziet. Dit geldt voor ‘hardware’ producten.

Voor e-books en andere downloadbare producten, geldt als volgt, zoals de EU-wet het voorschrijft, kan dit enkel indien het product (nog niet gedownload is. Indien het product nog niet gedownload is en de klant stelt WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  binnen 14 dagen na aankoop ervan op de hoogte van de aankoop te willen afzien, zal de aankoop terugbetaald worden, minus een administratieve kost van €0,25.

Alle vragen met betrekking tot de WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  kunnen gericht worden aan KOEN.VANHOUTTE@USA.NET en zullen in de mate van het mogelijke via e-mail beantwoord worden binnen 14 dagen, tenzij ik, Koenraad Vanhoutte, als vaste vertegenwoordiger van Navicula BVBA, zonder internetverbinding in het buitenland zit of tijdens een jaarlijks verlof. In voorkomend geval zal u daarvan op de hoogte gesteld worden.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken ga je ermee akkoord alle gangbare wetten en regels te volgen die gelden in België (land van WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM) alsook deze in uw land van residentie (bezoeker/aankoper), alsook het comment systeem niet te zullen spammen.

Comments die ad hominem, persoonlijke, raciale, religieuze of etnische aanvallen bevatten zijn niet toegelaten. De comments op WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  worden voortdurend gecontroleerd en elke ongepaste comment zal verwijderd worden. Mocht u een ongepaste comment ontdekken laat ons dan zeker iets weten op KOEN.VANHOUTTE@USA.NET

Garantie

Op alle toestellen en producten, behoudens virtuele producten, gelden de in België geldende wettelijke bepalingen. Met name, elektrische toestellen hebben 2 jaar garantie. Bewegende onderdelen van een toestel of onderdeel heeft 1 jaar garantie bij normaal gebruik. Breuk eigen aan slijtage door onevenredig langdurig gebruik of overdadige belasting valt niet onder de garantie regelingen. Waarborg/garantie geldt slechts voor zover garantiebewijzen volledig ingevuld werden en binnen de opgegeven termijn werden ingediend. Een vergoeding via de waarborgregelingen kan nooit meer bedragen dan tot het oorspronkelijk aankoopbedrag van de goederen, exclusief transport en verzendingskosten.

Bij herstellingen of revisies van toestellen geldt als volgt. Indien een toestel of product defect of gebrekkig is dient dit binnen de vijf werkdagen schriftelijk meegedeeld te worden. De defecten of schade moeten duidelijk en ondubbelzinnig gedocumenteerd worden. Meldingen dienen geaddresseerd te worden aan Navicula BVBA Eikendreef 6 9080 Lochristi, Belgium EN via mail KOEN.VANHOUTTE @USA.NET. De klant levert de defecte of gebrekkige goederen naar een opgegeven retourpunt van koerierdienst (vb GLS, DPD) of postkantoor (vb BPOST) van waaruit het naar ons of onze diensten opgestuurd wordt. Wij voorzien een ‘pick up order’ met bijhorend verzend etiket. Dit wordt u opgestuurd via email en dient afgedrukt en duidelijk op de verpakking geplaatst te worden. Bij schade die onder garantie valt wordt alles kosteloos voor u afgehandeld. Bij schade die niet onder de garantie regeling valt wordt een kostenraming opgemaakt en u overgemaakt. Na goedkeuring van de herstellingswerken worden deze uitgevoerd. Enkel na betaling van de gemaakte kosten, inclusief heen en retour verzendkosten, wordt het herstelde toestel opgestuurd naar het door u opgegeven adres of naar het pakket depot waar het opgehaald werd.

** No Cure, No Pay garantie is enkel geldig bij het eigenlijk en zoals bedoeld ontworpen gebruik in zwembad, vijver of zwemvijver. Bij alternatief gebruik, zoals zware ruimingswerken na overstromingen of watersnood, geldt de wettelijke 14 dagen retourtijd en de hoger vermelde markt conforme garanties. Deze bepaling is definitief en wordt als aanvaard beschouwd bij zowel online & directe bestelling van de FANGO 2000 en andere professionele onderhoudsapparatuur aangeboden door Navicula Bvba.

Intellectuele eigendom

Onderstaande korte samenvatting, onverminderd alle auteursrechterlijke en intellectuele eigendomsrechten. Voor meer toelichting of de uitgebreide versie van onze voorwaarden en uitoefening van onze rechten, neem contact met ons op.

 1. Alle beeldmateriaal en teksten zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden. Deze mogen op geen enkele manier vermeerderd worden, via print, copy, of andere, en op geen enkel vorm van analoge of digitale dragers opgeladen worden.
 2. Beelden en media van derden worden met hun toestemming als dusdanig gerefereerd. Mocht het gebeuren dat er een foutieve of ontbrekende referentie is naar de oorspronkelijke auteur/rechthebbende dan vragen wij de rechthebbende ons te contacteren om dit zo snel mogelijke recht te zetten. Gelieve ons bij voorbaat hiervoor te verontschuldigen, zonder erkenning van schuld onzentwege.
 3. Voor educatieve doeleinden mogen beelden en tekstmateriaal gebruikt worden mits vermelding van de auteur: hetzij (c) Koen Vanhoutte, hetzij voor daarop vermelde auteursvermelding naar derden toe. Indien voor educatieve doeleinden meer informatie of bijkomende documentatie nuttig is kan men altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen dan zien hoe we verder samenwerken.
  1. Uitgezonderd van deze voorwaarde zijn betaalde educatieve doelstellingen, ondermeer maar niet beperkt tot Syntra Midden Vlaanderen, etc.
 4. Bij onrechtmatig gebruik van beeld- of tekstmateriaal voor commerciële doeleinden van auteursrechterlijk beschermd beeldmateriaal en/of teksten worden altijd retro-actief royalties in rekening gebracht per gebruikt beeld van een foto en per tijdseenheid van gebruik, en per 1000 woorden per tijdseenheid voor tekstmaterialen. Tijdseenheden worden aangerekend per aangevangen tijdseenheid. Elke factuurkost berekend op deze manier, wordt de facto vermeerderd met een forfaitaire dossierkost van 175 €, ex btw. Verdere kosten teneinde deze oneigenlijke situatie te rectificeren worden in rekening gebracht. Deze kan ondermeer, maar niet beperkt tot, omvatten; aangetekend schrijven, juridische bijstand, deurwaarderskosten, vertalingskosten, transportkosten, etc
 5. De auteursrechterlijke vergoeding zoals hierboven beschreven wordt opgemaakt voor alle voorbije periodes waarvan wij vaststellen dat de materialen gebruikt zijn, onverminderd onze andere en verdere intellectuele eigendomsrechten. Voor verder gebruik dient een schriftelijke overeenkomst opgemaakt te worden.
 6. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen of aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade, letsel, kwetsing en/of gevolgschade tengevolge van het oneigenlijk gebruik van onze materialen. Bij schade aan derden, ongeacht de vorm die deze schade kan aannemen, en wanneer deze negatief op ons en onze bedrijfsactiviteiten afstraalt behouden wij ons het recht voor een schadeclaim te vorderen.
 7. Tarieven
  1. Beeldmateriaal: 250 € per maand per foto (30 kalenderdagen) en per copy (vb, website, Facebook & Instagram = drie beelden)
  2. Teksten: 175 €/1000 woorden voor de periode van 3 maand (90 kalenderdagen)
  3. Vermelding van auteur dient duidelijk aanwezig te zijn (c) Koen Vanhoutte